Đặc sản ẩm thực Sài Gòn

Đặc sản ẩm thực Sài Gòn không phải là của một địa danh nhất định nào đó, nó là sự giao thoa và cải biến của nhiều nền văn hóa ẩm thực quốc gia và vùng